نمونه محصول شرکت کریر در شرکت داکت ایران در تصویر فوق